KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi, ancak kaza ve hastalık yaratabilecek tehlikeli durum ve davranışların ve olumsuz çevre koşullarının ortadan kaldırılması ile sağlanabilir.

“ ÖNCE GÜVENLİK“ ilkesine uymayı prensip edinen Sedef’te her iş kazası önlenebilir. Üst Yönetim; meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi için her türlü teknolojik ve mühendislik uygulamalarını araştırmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt eder.

Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir. Bu sebeple şirketimizdeki her çalışan, hayati/yakın bir risk tespit ettiğinde işi durdurma yetkisine sahiptir.

Şirket yönetimimiz; her bir çalışanın sağlık ve güvenliğini emniyete alma, devamlılığını sağlamak, daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için gemi inşa yöntem ve prensiplerinin geliştirilmesi amacı ile sürekli araştırma ve geliştirme yapmayı taahhüt eder.

Her seviyedeki çalışanımız Sedef iş sağlığı ve güvenliği politikası, prosedürleri ve talimatlarından doğan yükümlülüklere uymak suretiyle önce kendi güvenliğini sağlamak ve sonra çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliğini düşünmek zorundadır. Her bir yönetici ise önce Sedef iş sağlığı ve güvenliği politikası, prosedürleri ve talimatları ile yasalardan doğan yükümlülüklere uymayı ve her bir çalışanın uymasını sağlamak için liderlik yapmayı taahhüt eder.

Bu sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla yazılı olarak hazırlanmış ve herkese duyurulmuş bulunan iş sağlığı ve güvenliği politikası, İş sağlığı ve güvenliği prosedür ve talimatları ile yasalardan doğan diğer tüm yükümlülüklere her çalışan tarafından uyulacağını şirket yönetimi taahhüt eder.

 

KALİTE POLİTİKASI

1 – SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş.’ nin yaptığı işlerdeki Kalitesi, VİZYONUNDA tanımlanan yapı ve düzeye MİNİMUM MALİYETLERLE ve EN KISA SÜREDE ulaşacak ve öngörülen karlılık düzeyinin gerçekleşmesine yardımcı olacak şekilde yönetilir.

2 - Şirketimizin iş alanındaki tüm faaliyetlerinde hem ürün hem de ilişkilerde koşulsuz MÜŞTERİ TATMİNİNİN; tekrar birlikte iş yapmayı kendiliklerinden isteyecekleri düzeyde sağlanmasına özen gösterilir. Müşterilerin ve pazarın potansiyel beklentileri sürekli izlenir, irdelenir ve değerlendirilerek şirketin iş stratejileri doğrultusunda beklentilerin karşılıkları geliştirilir.

3 - EYS El Kitabında tariflenen Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ana faaliyet süreçleri sürekli izlenerek Md.1‘ deki temel politikayı gerçekleştirmek yolunda şirketimizde uygulanan SÜREÇLERİN YETKİNLİĞİ ile bu amaçla kullanılan kaynaklara yönelik VERİMLİLİĞİ SÜREKLİ OLARAK ÖLÇÜMLENİR, değerlendirilir ve geliştirilir.

4 - Kalite İyileştirme hedefleri her zaman şirketin STRATEJİLERİ ve iş planı ile koordineli bir biçimde belirlenerek şirketin sektör içinde daha iyi bir konuma gelmesi için bir araç olarak kullanılır. Bu amaçla Kalite Politikası, her yıl yönetimce gözden geçirilir.

5 - KALİTE BİLİNCİ ve MÜŞTERİ İSTEKLERİ şirketin tüm örgütsel düzeylerinde öncelikli çalışma ve değerlendirme referansıdır. Şirket çalışanlarının performans değerlendirmesinde temel unsur da kalite hedefleridir.

6 - Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) ve üretimin TEMEL UNSURU ŞİRKET ÇALIŞANLARIDIR. Bu bakımdan şirketin insan kaynaklarının, kalite hedeflerini karşılayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden GELİŞTİRİLMESİ, personele yüksek verimle çalışabilecekleri, YARATICIKLARINI ve YETENEKLERİNİ gerçekleştirebilecekleri, eğitim ve kariyer planlamalarının yapılmasına olanak veren bir ortam sağlanır.

7 - Üretim sürecinde etkinlik ve verimliliğin devamlı gelişmesi için malzeme ve işgücü TEDARİKÇİLERİ ile ortak hedeflere yönelik, karşılıklı fayda üreten SÜREKLİ ilişkiler geliştirilir. Bu bağlamda tedarikçilerin performans değerlendirmesinde KYS ‘ ne uyum temel kriterlerden biridir.

8 - Ürün kalitesine etki edecek kritik değişiklikler, değişikliklerin yönetimi prosedürü kapsamında değerlendirilerek kontrol altında tutulur.

9 - Sedef, üretim ve ürün kalitesi ile ilgili önemli risk ve fırsatları değerlendirir ve belirli periyotlarda gözden geçirir. Önemli riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlarını planlar ve bunu yaparken son teknolojik gelişmeleri ve mühendislik uygulamalarını takip eder, bu doğrultuda gereken her türlü tedbiri alır.

10 - SEDEF ÜST YÖNETİMİ, bu ilkelerin uygulanmasının birinci derecede sahibi, sorumlusu ve UYGULAMA MODELİDİR.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre ve ekolojik düzenin korunması açısından faaliyetlerimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sedef, önemli çevresel risk ve fırsatlarını değerlendirir ve belirli periyotlarda gözden geçirir. Önemli riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlarını planlar ve bunu yaparken son teknolojik gelişmeleri ve mühendislik uygulamalarını takip eder, bu doğrultuda gereken her türlü tedbiri alır.

Çevre Faaliyetleri Sedef’in sahibi bulunduğu ya da tarafı olduğu projelerin tamamını kapsar. Çevre sağlığı ve güvenliğine gereken özeni göstermek, bir işveren olarak Sedef’in asli görevidir.

Çevre ile ilgili mevzuat ve diğer şartlara uyum tam olarak değerlendirilir, periyodik dönemlerde gözden geçirilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar sağlanır.

Prosesleri oluştururken, uygularken ve sürdürürken meydana gelebilecek olası kritik değişikliklerde çevre sağlığı ve güvenliğinin garanti altına alınması, benzer ve yakın uygunsuzlukların oluşmadan önlenmesi için gereken dikkat ve özen gösterilir, değişikliklerin yönetimi prosedürü çevçevesinde gereken her türlü tedbir alınır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çevre konusunda iklimi olumlu yönde geliştirmek için tüm çalışanlarımıza Çevre Mevzuatı ve Çevre Bilinci eğitimleri verilir.

Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

Sedef, “Reaktif” yaklaşım yerine değişikliklerin yönetildiği ve risklerin değerlendirildiği “Proaktif” bir yaklaşımı benimser. Bu yaklaşım ile olası çevre kazalarını meydana gelmeden önce önlemeyi taahhüt eder.

Sedef’te her türlü çevresel kaza önlenebilir, bu vesile ile sıfır çevre kirliliği ve sıfır çevre cezası hedefi konulmuştur. Hedeflere uyum için Yönetim gerekli liderlik desteğini vermeyi ve her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt eder.

 

SERTİFİKA ve YETERLİLİK BELGELERİ
  1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
  2. ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemi
  3. OHSAS  18001:2007 Kalite Yönetim Sistemi
  4. Milli Savunma Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
  5. Tesis Güvenlik Belgesi
  6. EN 1090-2  EXC4  Endüstriyel proje üretim sertifikası
  7. Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş izin Belgesi

 


ISO 9001 IS0 14001 ISO 18001 TESİS GÜVENLİK RINA EN1090-2 EXC4
YUKARI